Trang chủ » Làm thế nào để hạn chế Local Attack trong WordPress?

Làm thế nào để hạn chế Local Attack trong WordPress?

by admin

Local Attack là gì? Làm thế nào để hạn chế Local Attack trong WordPress? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Local Attack là gì ?

Làm thế nào để hạn chế Local Attack trong WordPress?

Local Attack là một phương pháp rất phổ biến dùng để tấn công 1 website nào đó trên cùng 1 server. Công cụ của việc tấn công này là dùng các đoạn mã khai thác được viết bằng 1 số ngôn ngữ lập trình như: PHP, ASP.Net, Python…

Các đoạn mã đó được gọi là Shell. Khi một hosting trên server bị upload lên đoạn file shell này, người tấn công có thể dùng các câu lệnh khai thác để thâm nhập qua các tài khoản hosting cùng server để đọc các thông tin nhạy cảm như: Email, thông tin Database (username,password..) một cách dễ dàng. Từ đó người tấn công có thể làm mọi điều họ muốn.

Cách hạn chế Local Attack trong WordPress

Làm thế nào để hạn chế Local Attack trong WordPress? (1)

Cách 1: Giấu file wp-config.php

Thông thường các tập tin của website sẽ đều nằm trong thư mục public_html và thường path sẽ là /home/username/public_html/wp-config.php.

  • Do đó, cách giấu file config tốt nhất là bạn nên đưa file wp-config.php ra khỏi thư mục public_html, bạn có thể đăng nhập vào host thông qua FTP và tạo thêm một thư mục tên bất kỳ nằm ngang hàng với public_html. (ở đây mình sẽ tạo thư mục có tên là leti)
  • Sau đó tải file wp-config.php trong thư mục public_html và upload nó vào thư mục mới tạo. Cuối cùng là sửa file wp-config.php trong thư mục public_html thành như sau, xem liên kết ở dưới:
<php
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);
require_once(ABSPATH . ‘../leti/wp-config.php’);
  • Bạn thay chữ leti thành tên thư mục của bạn mà bạn đã tạo nó ngang hàng với public_html.

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng cho các website có file cài đặt ngay trong thư mục public_html chứ không hỗ trợ một lớp thư mục khác. Bạn có thể áp dụng với thư mục www nếu có.

Cách 2: Thay đổi database prefix

Database prefix (tiền tố CSDL) mặc định của WordPress sẽ là wp_, điều này vô tình làm cho các hacker biết rõ tên của từng table của website bạn nếu bạn không đổi tiền tố này đi.

Cách 3: Đổi security key

  • Truy cập vào file wp-config.php tìm
define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘put your unique phrase here’);
define(‘NONCE_SALT’, ‘put your unique phrase here’);

Cách 4: Cấm sửa file (plugins, theme) trong wp-admin

Thêm vào dưới cùng của file wp-config.php đoạn mã sau

define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true );

Cách 5: Cấm cài đặt plugins, theme trong wp-admin

Thêm vào dưới cùng của file wp-config.php đoạn mã sau

define(‘DISALLOW_FILE_MODS’,true);

Cách 6: Chmod file wp-config.php

Chmod thành 400 hoặc 404

Cách 7: Bảo mật wp-config.php với .htaccess

Add đoạn code sau vào cuối file .htaccess

# protect wpconfig.php
<files wp-config.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

Cách 8: Bảo vệ thư mục wp-content

Tạo file .htaccess và add đoạn code sau vào

Order deny,allow
Deny from all
<Files ~ “.(xml|css|jpe?g|png|gif|js)$”>
Allow from all
</Files>

Lưu ý: Nếu trong thư mục wp-content có chưa các file khác liên quan đến mã nguồn WordPress thì bạn cần thêm phần mở rộng (phần đuôi ví dụ woff) vào danh sách trên

Cách 9: Khóa đường dẫn wp-admin

Thư mục wp-admin và file wp-login.php luôn là điểm tấn công nếu một ai đó muốn truy cập vào website của bạn. Do đó, tốt hơn hết là chặn hết tất cả lượt truy cập vào hai khu vực này, trừ bạn ra.

Tạo một file .htaccess trong thư mục wp-admin và chèn đoạn sau vào.

<FilesMatch “.*”>
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 123.456.789
</FilesMatch>

Trong đó 123.456.789 chính là IP của bạn.

Cách 10: Sử dụng các plugin quét mã độc

Bước này có thể may mắn cho bạn biết trên host của bạn đang chứa các file nào để mà bạn có thể xóa nó đi hoặc tải về….ngâm cứu. Dưới đây là các plugin tốt nhất để bạn quét mã độc trên host hoàn toàn miễn phí mà bạn có thể dùng:

  • Wordfence Scan
  • Anti-Malware (Get Off Malicious Scripts)
  • 6Scan Security

Và nếu bạn có tiền, mình khuyến khích các bạn nên sử dụng Sucuri Premium

Chúc bạn thành công!

Nguồn: matbao

You may also like

Leave a Comment